Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 Vai trò chủ đạo trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là kinh tế nhà nước.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tran hong Luu
Nơi đăng: Kỷ yếu hôi thảo khoa học:, Đề tài cấp Nhà nước , KX 01, Đại học kinh tế Đà Nẵng
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
; Số: ;Từ->đến trang: 109-114;Năm: 2004
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn