Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,423

 Đô thị hóa ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên và những vấn đề đặt ra
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ biên: không không không; Đồng tác giả: Đồng tác giả
Nơi xuất bản: Nxb Chính trị-Hành chính; Mã số: 276 ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: 300; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT
kkk
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn