Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,597,353

 Kỷ yếu hội thảo quốc gia liên kết các trường đại học khối kinh tế và quản trị kinh doanh tại ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN. Trang: 50-59. Năm 2010. (14/01/2011)
Chủ biên: không không không; Đồng tác giả: đồng tác giả
walgreens prints coupons open free printable coupons
Nơi xuất bản: Nxb ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN; Mã số: 123 ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: 500; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Xã hội nhân văn
TÓM TẮT
gggg
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn