Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,855,080

 On the almost sure convergence for sums of negatively superadditive dependent random vectors in Hilbert spaces and its application
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Son Cong Ta, Cuong Manh Tran, Dung Van Le
Nơi đăng: Communications in Statistics-Theory and Methods; Số: 49, 2020 - Issue 11;Từ->đến trang: 2770-2786;Năm: 2020
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT

ABSTRACT
This paper develops almost sure convergence for sums of negatively superadditive dependent random vectors in Hilbert spaces, we obtain Chung type SLLN and the Jaite type SLLN for sequences of negatively superadditive dependent random vectors in Hilbert spaces. Rate of convergence is studied through considering almost sure convergence to 0 of tail series. As an application, the almost sure convergence of degenerate von Mises-statistics is investigated.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn