Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,892,982

 Tốc độ hội tụ của tổng trung bình trượt của trường các hiệu martingale trong không gian Banach
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Tạ Công Sơn, Đặng Hùng Thắng, Lê Văn Dũng
Nơi đăng: Statistics and Probability Letters (ISI)
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: 82;Từ->đến trang: 1978-1985;Năm: 2012
Lĩnh vực: Tự nhiên; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
We obtain the rate of complete convergence for maximums of moving average sums of martingale difference fields in p-uniformly smooth Banach spaces, and extend Marcinkiewicz–Zygmund strong laws. Our results extend the results of Gut and Stadtmüller (2009), Quang and Huan (2009), Dung and Tien (2010) and some other ones.
ABSTRACT
We obtain the rate of complete convergence for maximums of moving average sums of martingale difference fields in p-uniformly smooth Banach spaces, and extend Marcinkiewicz–Zygmund strong laws. Our results extend the results of Gut and Stadtmüller (2009), Quang and Huan (2009), Dung and Tien (2010) and some other ones.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn