Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,893,166

 Giới hạn L1 đối với một số định lí giới hạn trung tâm martingale
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Dũng, Tạ Công Sơn, Nguyễn Duy Tiến
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
Nơi đăng: Lithuanian Mathematical Journal (ISI); Số: 54;Từ->đến trang: 48-60;Năm: 2014
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
The aim of this paper is to extend the results in [E. Bolthausen, Exact convergence rates in some martingale central limit theorems, Ann. Probab., 10(3):672–688, 1982] and [J.C. Mourrat, On the rate of convergence in the martingale central limit theorem, Bernoulli, 19(2):633–645, 2013] to the L1-distance between distributions of normalized partial sums for martingale-difference sequences and the standard normal distribution.
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
ABSTRACT
The aim of this paper is to extend the results in [E. Bolthausen, Exact convergence rates in some martingale central limit theorems, Ann. Probab., 10(3):672–688, 1982] and [J.C. Mourrat, On the rate of convergence in the martingale central limit theorem, Bernoulli, 19(2):633–645, 2013] to the L1-distance between distributions of normalized partial sums for martingale-difference sequences and the standard normal distribution.
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn