Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,540,142

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Xây dựng mô hình giám sát trạng thái và hoạt động tương tác cho các đối tượng trong hệ phân tán dựa trên máy trạng thái hữu hạn truyền thông. Tác giả: ThS. Trần Nguyễn Hồng Phúc*; PGS.TS. Lê Văn Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 3(112).2017-Quyển 1. Trang: 138. Năm 2017. (Jun 13 2017 10:45AM)
[2]Bài báo: Kỹ thuật cung cấp tài nguyên cho lớp hạ tầng. Tác giả: ThS. Nguyễn Hà Huy Cường*;PGS.TS. Lê Văn Sơn*
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 107. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[3]Bài báo: Định vị tài nguyên cho các tác vụ trên tính toán đám mây dựa trên ràng buộc thời hạn và ngân sách. Tác giả: Nguyễn Hoàng Hà; Lê Văn Sơn; Nguyễn Mậu Hân; Nguyễn Thanh Bình
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Số: Số 7(80).2014. Trang: 112. Năm 2014.
(Oct 12 2014 11:31PM)
[4]Bài báo: Thuật toán di truyền trong cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa từ nền tảng máy chủ chia sẻ đồng nhất. Tác giả: Phạm Nguyễn Minh Nhựt; Lê Văn Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 7(80).2014. Trang: 125. Năm 2014. (Oct 12 2014 11:31PM)
[5]Bài báo: PHÂN MẢNH DỮ LIỆU TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN DỰA VÀO KỸ THUẬT PHÂN CỤM HƯỚNG TRI THỨC. Tác giả: Lê Văn Sơn ; Lương Văn Nghĩa. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 64. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[6]Bài báo: Một phương pháp mô hình hóa kiến trúc cho các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán. Tác giả: Trần Nguyễn Hồng Phúc ; Lê Văn Sơn. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 1(74).2014-Quyển 2. Trang: 59. Năm 2014. (May 7 2014 4:52PM)
[7]Bài báo: Lập lịch tác vụ trong môi trường tính toán đám mây dựa trên ràng buộc thời hạn. Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn; Lê Văn Sơn ; Nguyễn Hoàng Hà; Lê Thành Công. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 12(85).2014, Quyển 2. Trang: 90. Năm 2014. (Apr 14 2015 10:05AM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: The Optimal Solution of Communication Resource Allocation in Distributed System Integrated on Cloud Computing. Authors: Hung Vi Dang, Tien Sy Nguyen, Van Son Le, and Xuan Huy Nguyen. Springer Publishing. No: ICCASA 2017. Pages: 226-236. Year 2017. (Oct 16 2018 12:43PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn