Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,111

 Xây dựng mô hình giám sát trạng thái và hoạt động tương tác cho các đối tượng trong hệ phân tán dựa trên máy trạng thái hữu hạn truyền thông
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Trần Nguyễn Hồng Phúc*; PGS.TS. Lê Văn Sơn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 3(112).2017-Quyển 1;Từ->đến trang: 138;Năm: 2017
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Giám sát trạng thái và thông tin hành vi truyền thông của các đối tượng trong hệ phân tán là thực sự cần thiết, hỗ trợ người quản trị biết được các hoạt động, các trạng thái và các sự kiện xảy ra giữa các đối tượng trong hệ thống, từ đó giúp cho người quản trị phát hiện lỗi phát sinh, các nguy cơ tiềm ẩn trong quá trình hoạt động của hệ phân tán. Bài báo đề xuất phương pháp biểu diễn hành vi của các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán dựa trên máy trạng thái truyền thông, đồng thời đề xuất mô hình giám sát trạng thái và hoạt động tương tác truyền thông của các đối tượng trong hệ phân tán theo bốn mức, gồm mức nút mạng, lớp mạng, miền quản trị và toàn cục hệ thống. Dựa trên mô hình này, chúng tôi xây dựng giải pháp giám sát trạng thái và hoạt động tương tác truyền thông giữa các đối tượng trong hệ phân tán, hỗ trợ người quản trị phát hiện nhanh các trường hợp phát sinh trong vận hành và khai thác hệ thống.
ABSTRACT
Monitoring state and communication behavior of objects in distributed systems is critical because it will provide comprehensive data on monitored objects in the system such as communication operations, states and events between objects in the system. The information will support administrators in quickly detecting error states as well as potential risks that occur in the system. In this paper, we propose a method to model basic behaviors for monitored objects in distributed systems based on communicating finite state machines and a hierarchical monitoring architecture for these operations, which consists of four levels such as monitored node, network, domain and global system. Based on these models, we build monitoring solutions for objects in distributed systems to support administrators in quickly detecting abnormal events or error states that occur during operations of the system.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn