Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,204,583

 The Optimal Solution of Communication Resource Allocation in Distributed System Integrated on Cloud Computing
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Hung Vi Dang, Tien Sy Nguyen, Van Son Le, and Xuan Huy Nguyen
Nơi đăng: Springer Publishing; Số: ICCASA 2017;Từ->đến trang: 226-236;Năm: 2017
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Cloud computing has been growing rapidly in the world over the past decade. The Studies and development of this system has met the demand of large number of users in the world. In order to share shared resources, most applications are deployed in the cloud under the control of distributed systems. The distributed system deployment on the SaaS layer responds to the maximum user access through coordination between servers. This coordinate control messages moving across servers to ensure conherence, transparency for user. However, disadvantage of coordination is that communication between servers in the cloud occupies large bandwidth; not to mention overlap of information at destination by multicast transmission. In this paper, we present optimal solution of communication resource allocation (CRA) in distributed system integrated oncloud computing based on network coding technique to ensure maximum throughput and avoid overlap of information at destination.
ABSTRACT
Cloud computing has been growing rapidly in the world over the past decade. The Studies and development of this system has met the demand of large number of users in the world. In order to share shared resources, most applications are deployed in the cloud under the control of distributed systems. The distributed system deployment on the SaaS layer responds to the maximum user access through coordination between servers. This coordinate control messages moving across servers to ensure conherence, transparency for user. However, disadvantage of coordination is that communication between servers in the cloud occupies large bandwidth; not to mention overlap of information at destination by multicast transmission. In this paper, we present optimal solution of communication resource allocation (CRA) in distributed system integrated oncloud computing based on network coding technique to ensure maximum throughput and avoid overlap of information at destination.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn