Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,692

 Một phương pháp mô hình hóa kiến trúc cho các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trần Nguyễn Hồng Phúc ; Lê Văn Sơn
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 59;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Hệ phân tán là hệ thống phức tạp, phát sinh nhiều khả năng tiềm ẩn như hỏng hóc phần cứng, tắt nghẽn,... vì vậy, người quản trị hệ thống cần có các công cụ hỗ trợ giám sát và quản trị mạng hiệu quả để đảm bảo cho hệ phân tán hoạt động ổn định. Hướng tiếp cận mô hình hóa hệ phân tán có vai trò quan trọng, là phần cơ sở để hỗ trợ độc lập cho việc xây dựng, phát triển và tối ưu các giải thuật cho các bài toán liên quan đến hệ phân tán mà không phụ thuộc vào các thay đổi chi tiết về công nghệ, môi trường, kiến trúc. Bài báo đề xuất một phương pháp thực hiện mô hình hóa kiến trúc cơ bản cho các đối tượng được giám sát trong hệ phân tán, trên cơ sở đó chúng tôi phát triển hệ thống giám sát trực tuyến các hoạt động đối tượng của hệ phân tán theo kỹ thuật mô hình, hỗ trợ tích cực cho người quản trị trong công tác vận hành và khai thác hệ phân tán phức tạp.
ABSTRACT
Distributed systems are complex systems, since these cause many potential risks in the system such as hardware malfunction, congestion of the network,...so system administrators need to have some effective support tools for network monitoring and managing to ensure stability and performance in distributed systems operations. The modeling approach to distributed systems plays an important role and it’s a background for developing algorithms, solutions to some problems in the distributed systems independently. This does not depend on the technology changes, the environment and the system architecture changes. This paper proposes a methodology to model basic architecture for monitored objects in distributed systems. Based on this model, we can develop an online monitoring solution for the activities of components in distributed systems by using modeling techniques. This will effectively supports administrators in operating and exploiting complex distributed systems.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn