Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,740,832

 PHÂN MẢNH DỮ LIỆU TRONG THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN DỰA VÀO KỸ THUẬT PHÂN CỤM HƯỚNG TRI THỨC
Tác giả hoặc Nhóm tác giả:  Lê Văn Sơn ; Lương Văn Nghĩa
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 1(74).2014-Quyển 2;Từ->đến trang: 64;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài toán tối ưu hóa cơ sở dữ liệu phân tán bao gồm các bài toán: phân mảnh và định vị dữ liệu. Có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau và nhiều thuật toán được đề xuất để giải quyết các bài toán này. Tuy nhiên, độ phức tạp của thuật toán vẫn còn là một thách thức. Trong bài báo này, chúng tôi sử dụng kỹ thuật phân cụm hướng tri thức cho cả hai bài toán phân mảnh ngang và phân mảnh dọc dữ liệu. Độ đo tương tự sử dụng trong hai thuật toán là các độ đo được phát triển từ các độ đo cổ điển. Kết quả thử nghiệm trên các tập dữ liệu nhỏ hoàn toàn trùng khớp với kết quả phân mảnh dựa vào các thuật toán cổ điển. Thời gian thực hiên phân mảnh dữ liệu cũng được giảm đáng kể (mặc dù độ phức tạp thuật toán trong trường hợp tổng quát vẫn chưa thay đổi).
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The optimization problem of data fragmentation is requiring to several interrelated problems including: Data fragmentation and Data allocation. Although we had many different algorithms to approach solving problems, the complexity of algorithm is always a big challenge to solve. In this paper, we presented a knowledge-oriented clustering technique that is applying both of vertical fragmentation and horizontal fragmentation problems. Similarity measures are used in both of algorithms which were built in the traditional measures. The experimental result of small data files and the fragmentation result based-on traditional algorithm are similar. The execution time of fragmented data is significantly reduced. (Although, the complexity of algorithm in the general case is still un-changed).
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn