Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,162,886

 Kỹ thuật cung cấp tài nguyên cho lớp hạ tầng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Hà Huy Cường*;PGS.TS. Lê Văn Sơn*
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(80).2014;Từ->đến trang: 107;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này chúng tôi nghiên cứu các vấn đề về tối ưu các chức năng tiện ích của điện toán đám mây, tùy thuộc vào nguồn tài nguyên giới hạn tại tầng tài nguyên IaaS. Tối ưu cung cấp tài nguyên tại lớp hạ tầng là vấn đề có thể được chia ra thành ba bài toán: thứ nhất, đó là bài toán cung cấp tài nguyên điện toán đám mây, thứ hai, là vấn đề tối ưu về thời gian cho việc phân bổ lại các máy chủ ảo ở tại các trung tâm dữ liệu khác nhau, và cuối cùng là sử dụng tối đa được chất lượng cung cấp dịch vụ QoS. Thuật toán đề xuất đã phân tích được các vấn đề tổng quát về cung cấp tài nguyên cho máy chủ ảo tại lớp hạ tầng. Các thí nghiệm được tiến hành để kiểm tra hiệu quả của thuật toán với việc thay đổi nhiều thông số từ môi trường nghiên cứu thực nghiệm. Các thí nghiệm cũng so sánh hiệu suất của phương pháp đề xuất với các thuật toán liên quan khác.
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
ABSTRACT
In this paper, we study the problem of optimizing the utility function of the cloud, depending on the limited resources at floor IAAS resources. Optimal resource providers in the infrastructure layer problems can be divided into three problems: the problem of providing cloud computing resources. It is a matter of time for optimal reallocation virtual servers at different data centers, and finally the use of maximum quality of service QoS provided. Algorithm proposed analyzes the general problem of providing resources for the virtual server class infrastructure. The experiments were conducted to test the effectiveness of the algorithm with changing environmental parameters from experimental studies. The experiments also compare the performance of the proposed method with other related algorithms.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn