Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,763,197

 Định vị tài nguyên cho các tác vụ trên tính toán đám mây dựa trên ràng buộc thời hạn và ngân sách
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Hoàng Hà; Lê Văn Sơn; Nguyễn Mậu Hân; Nguyễn Thanh Bình
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
; Số: Số 7(80).2014;Từ->đến trang: 112;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Chất lượng dịch vụ (QoS) là một yếu tố không thể thiếu được khi lập lịch cho các tác vụ thời gian thực trên tính toán đám mây. Bài báo này đưa ra một thuật toán để ánh xạ tập các tác vụ với các tham số đầu vào như thời gian đến, thời hạn, ngân sách và khối lượng công việc vào tập con của tài nguyên có chi phí và tốc độ khác nhau. Chúng tôi xây dựng bài toán như một bài toán ràng buộc tối ưu và đưa ra một thuật toán với độ phức tạp thời gian đa thức để ánh xạ các tác vụ vào các tài nguyên một cách có hiệu quả với mục tiêu tổng thời gian thực hiện của các tác vụ là nhỏ nhất nhưng vẫn thỏa mãn thời hạn và ngân sách của tác vụ. Sau đó chúng tôi sử dụng công cụ mô phỏng CloudSim để cài đặt và so sánh thuật toán này với thuật toán Earliest Deadline First (EDF).
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
ABSTRACT
Quality of services (QoS) is an inevitable issue to be dealt with in real time task scheduling of cloud computing. This paper proposes an algorithm to map a set of tasks with input parameters such as time, deadlines, budgets and workload to subset resources with cost and speed differences. The scheduling algorithm will be complexity polynomial time with optimal constraints in it, which maps effectively the resources with makespan of minimal tasks, but this still satisfies deadlines and budget tasks. Afterward, we use CloudSim tool to install and compare this algorithm with the algorithm Earliest Deadline First(EDF).
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn