Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 71,952,481

 Thuật toán di truyền trong cung cấp tài nguyên cho dịch vụ ảo hóa từ nền tảng máy chủ chia sẻ đồng nhất
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Phạm Nguyễn Minh Nhựt; Lê Văn Sơn
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 7(80).2014;Từ->đến trang: 125;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Tối ưu hóa tài nguyên để cung cấp cho dịch vụ ảo hóa đáp ứng yêu cầu khai thác tài nguyên hiệu quả trong Điện toán Đám mây là vấn đề đang được quan tâm hiện nay. Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu bài toán cung cấp tài nguyên đa chiều từ nền tảng máy chủ chia sẻ đồng nhất cho dịch vụ ảo hóa, đưa ra công thức tính trên cơ sở bài toán quy hoạch tuyến tính nhằm tối thiểu hóa số máy chủ vật lý, áp dụng các thuật toán di truyền để giải và đánh giá thông qua mô phỏng trên nhiều kịch bản thử nghiệm. Tối ưu hóa tài nguyên để cung cấp cho dịch vụ ảo hóa đáp ứng yêu cầu khai thác tài nguyên hiệu quả trong Điện toán Đám mây là vấn đề đang được quan tâm hiện nay. được quan tâm hiện nay
ABSTRACT
In cloud computing, optimizing resources for virtual services to meet the requirements of efficient resource exploitation is the concern today. In this paper, we seek to the approach to providing multi-dimensional resources based on homogeneous shared hosting platforms for virtual services. We construct the problem as an optimization formulation that uses a linear programming to minimize the number of physical servers. The solution to this formulation is applying a Genetic algorithm to solve and evaluate through emulation-based program. In cloud computing, optimizing resources for virtual services to meet the requirements of efficient resource exploitation is the issue today. In this paper, we seek to the approach of providing multi-dimensional resources based on homogeneous shared hosting platforms for virtual services. We construct the problem as an optimization formulation that uses a linear programming to minimize the number of physical servers. The solution to this formulation is applying a Genetic algorithm to solve and evaluate through emulation-based program.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn