Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 73,636,710

[1] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu xây dựng giải pháp kỹ thuật gắn bó dữ liệu với chế độ đa truy cập từ xa vào tài nguyên dùng chung trong các hệ quản lý đào tạo tín chỉ trường đại học. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Thành viên: Đặng Hùng Vĩ. Mã số: B2010 - 09 -27. Năm: 2010. (Jun 14 2013 6:43PM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Ứng dụng mô hình Người sản xuất - người tiêu thụ trong xây dựng giải pháp kỹ thuật giám sát các hệ tin học phân tán phức tạp. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: B2008 - 03 -29. Năm: 2009. (Jun 14 2013 6:41PM)
[3] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tán giám sát (Monitoring) tài sản cố định trường đại học trên mạng Intranet/Internet. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Thành viên: Đặng Hùng Vĩ. Mã số: B2006-24-33. Năm: 2007. (Jun 14 2013 6:37PM)
[4] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu hệ thống đảm bảo gắn bó dữ liệu trong chế độ đa người dùng cho bài toán ra quyết định tài chính trên mạng Internet/Intranet.. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Thành viên: . Mã số: B2004-16 -32. Năm: 2005. (Dec 31 2010 1:54PM)
[5] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng giáo trình điện tử môn học Hệ tin học phân tán.. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: B2002-16 -20. Năm: 2003. (Dec 31 2010 1:54PM)
[6] Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng dạy và học môn Sử-Địa địa phương.. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: B2000-16-26-TĐ. Năm: 2001. (Dec 31 2010 1:54PM)
[7] Đề tài Khác: Nghiên cứu và xây dựng hệ thống CSDL và chương trình bằng FoxPro For Windows quản lý tài chính-kế toán của Công ty xe khách và dịch vụ thương mại Đà Nẵng, Đề tài cấp Cơ sở liên hiệp xí nghiệp, 1998.. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: 1995. Năm: 1998. (Dec 31 2010 1:54PM)
[8] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu quá trình đồng bộ giữa các tiến trình thông qua hộp thư trong thiết kế hệ điều hành đa nhiệm.. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: 1998. Năm: 1998. (Dec 31 2010 1:54PM)
[9] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu các đặc điểm cơ bản của công cụ điều độ tiến trình ứng dụng vào thiết kế các hệ điều hành đa nhiệm.. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: 1996. Năm: 1996. (Dec 31 2010 1:54PM)
[10] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu thiết kế và xây dựng hệ thống mạng máy tính và chương trình bằng FoxPro For Windows phục vụ công tác quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng GTVT II.. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Thành viên: . Mã số: 1995. Năm: 1995. (Dec 31 2010 1:54PM)
[11] Đề tài Khác: Nghiên cứu và viết chương trình bằng FoxBase Plus nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ sản xuất-kinh doanh tại Liên hiệp vận tải Đường Sắt khu vực II.. Chủ nhiệm: Lê Văn Sơn. Mã số: 1992. Năm: 1992. (Dec 31 2010 1:54PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn