Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,220,081

 Nghiên cứu xây dựng hệ thống phân tán giám sát (Monitoring) tài sản cố định trường đại học trên mạng Intranet/Internet
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Chủ nhiệm:  Lê Văn Sơn
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Thành viên:  Đặng Hùng Vĩ
marriage affairs open i want an affair
Số: B2006-24-33 ; Năm hoàn thành: 2007; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn