Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,098,939

 Ứng dụng mô hình Người sản xuất - người tiêu thụ trong xây dựng giải pháp kỹ thuật giám sát các hệ tin học phân tán phức tạp
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Lê Văn Sơn
marriage affairs all wife cheat i want an affair
; Thành viên:  Đặng Hùng Vĩ
Số: B2008 - 03 -29 ; Năm hoàn thành: 2009; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn