Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,171,238

 Nghiên cứu và viết chương trình bằng FoxBase Plus nhằm hoàn thiện hệ thống thông tin phục vụ sản xuất-kinh doanh tại Liên hiệp vận tải Đường Sắt khu vực II.
coupons for prescriptions lilly cialis coupon coupons for cialis 2016
viagra coupon copay cards for prescription drugs free discount prescription card
Chủ nhiệm:  Lê Văn Sơn; Thành viên:  
Số: 1992 ; Năm hoàn thành: 1992; Đề tài Khác; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn