Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,099,029

 Nghiên cứu hệ thống đảm bảo gắn bó dữ liệu trong chế độ đa người dùng cho bài toán ra quyết định tài chính trên mạng Internet/Intranet.
marriage affairs all wife cheat i want an affair
Chủ nhiệm:  Lê Văn Sơn
walgreens prints coupons open free printable coupons
; Thành viên:  
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
Số: B2004-16 -32 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Công nghệ thông tin
marriage affairs open i want an affair
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn