Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,670,646

 Ảnh hưởng của nồng độ ion Eu3+ đến các đặc trưng phát quang của vật liệu Ca2Al2SiO7
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Văn Thanh Sơn, Nguyễn Mạnh Sơn, Đỗ Thanh Tiến
Nơi đăng: International Journal of Engineering Research & Technology; Số: Vol. 8 Issue 04;Từ->đến trang: 248-250;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Vật liệu Ca2Al2SiO7 pha tạp ion Eu3+ được tổng hợp bằng phương pháp phản ứng pha rắn và nung ở 12800C trong 1 giờ. Giãn đồ nhiễu xạ tia X cho thấy các vật liệu có cấu trúc tứ giác đơn pha. Phổ phát quang của Ca2Al2SiO7: Eu3+ có các vạch hẹp, tương ứng với sự chuyển đổi của các ion Eu3+. Tương tác lưỡng cực - lưỡng cực (d - d) đóng vai trò chính khi giảm nồng độ pha tạp của vật liệu. Các đặc tính phát quang của vật liệu sẽ được trình bày và thảo luận.
ABSTRACT
Eu3+ ion doped Ca2Al2SiO7 phosphors were synthesized by solid state reaction method that were sintered at 12800C for 1 hour. X-ray diffraction diagram showed the materials have single-phased tetragonal structure. The photoluminescent spectra of Ca2Al2SiO7: Eu3+ have narrow lines, correspond to the transition of Eu3+ ions. Dipole-dipole (d-d) interaction plays a main role in concentration quenching of the material. The luminescent characteristics of the material
will be presented and discussed.

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn