Mai Văn Bảy
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 56,360,633

 
Mục này được 3164 lượt người xem
Họ và tên:  Mai Văn Bảy
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  30/08/1984
Nơi sinh: Quảng Nam
Quê quán Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Hóa lý và Hóa lý thuyết; Tại: Trường Đại học Khoa học - Đại học Huế
Đơn vị công tác: Khoa Hóa học; Trường Đại học Sư phạm
Học vị: Thạc sĩ; năm: 2010; Chuyên ngành: Hóa lý và Hóa lý thuyết; Tại: Đại học Huế
Dạy CN: Hóa lý
Lĩnh vực NC: Hóa học tính toán
Ngoại ngữ: Tiếng anh
Điện thoại: Đăng nhập để thấy thông tin; Mobile: Đăng nhập để thấy thông tin
Email: Đăng nhập để thấy thông tin
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Hydroxyl Radical Scavenging of Indole-3-Carbinol: A Mechanistic and Kinetic Study. Tác giả: Quan V Vo, Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Adam Mechler. ACS omega. Số: 2019/11/8. Trang: 1000. Năm 2019. (Nov 17 2019 11:33AM)
[2]Bài báo: Using calculations of the electronically excited states for investigation of fluorescent sensors: A review. Tác giả: Mai Van Bay, Nguyen Khoa Hien, Phan Tu Quy, Pham Cam Nam, Dang Ung Van, Duong Tuan Quang. Vietnam Journal of Chemistry. Số: 57. Trang: 389-400. Năm 2019. (Oct 1 2019 2:49PM)
[3]Bài báo: An investigantion of the excitation and emission properties of fluorescence compounds use DFT and TD-DFT methods. Tác giả: Duong Tuan Quang Doan Thanh Nhan, Le Thi My Hoang, Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Nguyen Khoa Hien. Hue University Journal of Science. Số: 1. Năm 2018. (Oct 1 2019 2:52PM)
[4]Bài báo: Study in the synthesis of Mercaptopropyl functionalized diatomite. Tác giả: Mai Van Bay, Dinh Quang Khieu. Hue University Journal of Science. Số: 1. Năm 2014. (Oct 1 2019 2:54PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Is Indolinonic Hydroxylamine a Promising Artificial Antioxidant?. Authors: Quan V Vo, Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Adam Mechler. The Journal of Physical Chemistry B. No: 1. Year 2019. (Oct 1 2019 2:48PM)
[2]Article: Electrochemical and Chemical Synthesis of [ZnTCNQF4(DMF)2]·2DMF – A 2D Network Coordination Polymer. Authors: Manh D Tran, Jinzhen Lu, Bay V Mai, Nguyen T Vo, Hai T Le, Alan M Bond, Lisandra L Martin. European Journal of Inorganic Chemistry. No: 23. Pages: 2811-2818. Year 2019. (Oct 1 2019 2:50PM)
[3]Article: Hg2+-Promoted Spirolactam Hydrolysis Reaction: A Design Strategy for the Highly Selective Sensing of Hg2+ over other Metal Ions in Aqueous Media. Authors: Mai Bay, Nguyen Hien, Subin Son, Nguyen Trinh, Nguyen Trung, Pham Nam, Jong Kim, Duong Quang. Sensors. No: 19. Pages: 128. Year 2019. (Oct 1 2019 2:51PM)
[4]Article: Theoretical Study for Exploring the Diglycoside Substituent Effect on the Antioxidative Capability of Isorhamnetin Extracted from Anoectochilus roxburghii. Authors: Nguyen Minh Thong, Quan V Vo, Trinh Le Huyen, Mai Van Bay, Dinh Tuan, Pham Cam Nam. ACS omega. No: 1. Year 2019. (Oct 1 2019 2:46PM)
[5]Article: Density functional theory study of the role of benzylic hydrogen atoms in the antioxidant properties of lignans. Authors: Quan V Vo, Pham Cam Nam, Mai Van Bay, Nguyen Minh Thong, Nguyen Duc Cuong, Adam Mechler. Scientific reports. No: 8. Pages: 12361. Year 2018. (Oct 1 2019 2:42PM)
[6]Article: Exceptional case of Kasha's rule: Emission from higher-lying singlet electron excited states into ground states in coumarin-based biothiol sensing. Authors: Nguyen Khoa Hien, Doan Thanh Nhan, Won Young Kim, Mai Van Bay, Pham Cam Nam, Dang Ung Van, In-Taek Lim, Jong Seung Kim, Duong Tuan Quang. Dyes and Pigments. No: 152. Pages: 118-126. Year 2018. (Oct 1 2019 2:44PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn