Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 63,827,776

 Autodock Vina Adopts More Accurate Binding Pose but Autodock4 Forms Better Binding Affinity
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Thanh Nguyen, Trung Hai Nguyen, T Ngoc Han Pham, Nguyen Truong Huy, Mai Van Bay, Minh Quan PHAM, Pham Cam Nam, Van V Vu, Son Tung Ngo
Nơi đăng: Journal of Chemical Information and Modeling; Số: 1;Từ->đến trang: 389-400;Năm: 2019
Lĩnh vực: Khoa học; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn