Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 60,781,666

 Adaptive testing model approach based on Birnbaum model and Markov model
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: HP. Dang; VH. Mai
Nơi đăng: Journal of Engineering Science and Technology; Số: 14(5);Từ->đến trang: 18-31;Năm: 2019
Lĩnh vực: Công nghệ thông tin; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Computerized adaptive testing is widely used in the testing and assessment of the level of learners' competency. Popular computerized adaptive testing systems now use the mathematical models of Item Response Theory based on the relationship between the ability of examinees and item parameters. However, Item Response Theory does not take into account the impact between previous answers and next item selection. The item parameters principally rely on probability methods of Classical Test Theory. This article proposes the combination of Item Response Theory (Birnbaum model) and Markov chain to calculate the dependency of answer set during the quiz process. Concurrently, using Hooke – Jeeves direct search method within the limited range of parameters to assess the set of item parameters.
ABSTRACT
Computerized adaptive testing is widely used in the testing and assessment of the level of learners' competency. Popular computerized adaptive testing systems now use the mathematical models of Item Response Theory based on the relationship between the ability of examinees and item parameters. However, Item Response Theory does not take into account the impact between previous answers and next item selection. The item parameters principally rely on probability methods of Classical Test Theory. This article proposes the combination of Item Response Theory (Birnbaum model) and Markov chain to calculate the dependency of answer set during the quiz process. Concurrently, using Hooke – Jeeves direct search method within the limited range of parameters to assess the set of item parameters.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn