Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,176,225

 Cộng đồng Thanh niên Thành thị Thái với Quá trình giao thoa văn hoá trong thời đại toàn cầu hoá - Tiến triển hay suy thoái?
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Anh Chi
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học công nghệ, Đại học Đà Nẵng
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
; Số: 6 (91) 2015;Từ->đến trang: ;Năm: 2015
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Thanh niên Thái Lan đang sống trong một môi trường có sự thay đổi và trao đổi về văn hóa diễn ra ngày càng nhanh và nhiều hơn. Trong một chừng mưc nào đó, họ đã đồng hóa và tổng hợp chúng nhằm tạo ra một lối sống thuộc về người Thái. Do đó, câu hỏi về nền văn hóa Thái dường như phức tạp hơn. Trên thực tế, sự biến đổi trong văn hóa của người Thái sẽ khiến một số người nuối tiếc, một số khác sẽ chào đón. Một số người sẽ tiếp nhận quá trình chuyển đổi như sự sáng tạo, số khác sẽ nhanh chóng phản đối như sự tha hóa. Tuy nhiên, giao thoa văn hóa không bao giờ mang tính một chiều và phiến diện. Chúng ta cần lưu ý rằng quá trình này sẽ tạo ra các cơ hội thông qua sự đa dạng, độc lập trong văn hóa cũng như sự phát triển của mỗi đất nước. Thêm vào đó, sự đa dạng hóa văn hóa là cần thiết cho quá trình phát triển của loài người. Tóm lại, thanh niên Thái Lan cần có một hành động đúng đắn là lựa chọn cẩn trọng những yếu tố hợp lý trong quá trình toàn cầu hóa để phát triển văn hóa, lối sống của họ.
ABSTRACT
Thai youths are living in the midst of rapid cultural change and increasing intercultural connectedness. To some extent, they have adopted different foreign cultures, assimilated and synthesized them in order to create a way of life which belongs to the Thai people. Thus, the question of Thai culture is more complicated than it seems to be. It is the fact that transformation of Thai culture would be regretted by some, welcomed by others. Some will more readily accept the inherent tension of the transition process as creative; others will quickly reject it as destructive. However, cultural exchange is by no means mono-dimensional and one-sided. It should be noted that cultural transformation also provides opportunities through cultural diversity and cultural independence for the development of each country. In addition, cultural diversity is needed for rich human experiences. In a word, the balancing act that each Thai youth needs to do is to carefully pick and choose aspects of globalization to improve Thai youth culture and lives.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn