Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,176,133

 Bầu cử và Dân chủ trực tiếp ở Việt Nam ngày nay
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyen Anh Chi
Nơi đăng: Trường Đại học Hassanudin, Indonesia
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
; Số: March 17-18, 2015;Từ->đến trang: 3-12;Năm: 2015
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Quốc tế
TÓM TẮT
Bầu cử và Dân chủ trực tiếp là hai vấn đề nóng bỏng tại Việt Nam hiện nay. Các cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân xảy ra mỗi 5 năm sau khi chính quyền đương thời kết thúc nhiệm kỳ của họ. Các cuộc bầu cử tự do và công bằng ở Việt Nam gắn liền với bốn tiêu chí: phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Quyền bầu cử được coi là một trong những quyền chính trị cơ bản nhất của công dân Việt Nam. Trong thực tế, vai trò của người dân đã tích cực hơn ở một số khía cạnh, đặc biệt là trong việc đề xuất các giải pháp thiết thực cho các nhà chức trách địa phương và Nhà nước để thực hiện các chính sách về quản lý và cải thiện cơ sở hạ tầng. Đó là hình thức dân chủ được gọi là "dân chủ trực tiếp" đang được chú ý tại Việt Nam với khẩu hiệu: "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra". Mặc dù vẫn còn tồn tại một số vấn đề trong quá trình thực hiện dân chủ trực tiếp, Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và Hội đồng nhân dân các cấp đang làm hết sức mình để xây dựng một không gian dân chủ cho công dân của họ nhằm thể hiện quyền dân chủ.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
ABSTRACT
Elections and Direct Democracy are two burning issues in Vietnam nowadays. The elections of National Assembly and the People’s Councils happen every 5 years after the elected state powers end their term. The free and fair elections in Vietnam associate with four criteria: universal, equal, direct and secret ballot. The right to vote is regarded as one of the most basic political rights of Vietnamese citizens. In reality, there is a more active role of people in a number of aspects, especially in suggesting practical solutions for the local and State authorities to make policies in terms of management and infrastructure improvement. That is the form of democracy so-called “Direct Democracy” that is being focused on now in Vietnam with the slogan: “People know, people discuss, people do and people check”. Though there still exist some problems in the process of implementing the direct democracy, the National Assembly, the Vietnam Fatherland Front, and the People’ Councils at all levels are doing their best to build the democratic space for their citizens to represent their ownership.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn