Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,160,439

 Nâng cao chất lượng bộ biến đổi DC-DC bằng điều khiển trượt
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Anh Duy, Nguyễn Văn Thụ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
; Số: 3(64);Từ->đến trang: 30-36;Năm: 2013
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
marriage affairs open i want an affair
ABSTRACT
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn