Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 41,160,669

 Chế tạo mô hình thực nghiệm phục vụ nghiên cứu và giảng dạy robot di động
coupons for prescriptions discount coupons for prescriptions coupons for cialis 2016
Chủ nhiệm:  Nguyễn Anh Duy
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Thành viên:  Phạm Duy Dưởng
Số: Đ2012-06-04 ; Năm hoàn thành: 2012; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Khoa học công nghệ

unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn