Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,142,256

 Giáo trình Kế toán tài chính - Phần I
Chủ biên: TS. Trần Đình Khôi Nguyên; Đồng tác giả: 

Th.S Lê Thị Kim Hoa

Th.S Nguyễn Thị Thu Hà

TS. Phạm Hoài Hương

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản tài chính; Mã số:  ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kế toán
TÓM TẮT
Giáo trình "Kế toán tài chính - Phần I" cung cấp các vấn đề lý thuyết về kế toán các yếu tố thuộc tài sản, nguồn vốn và các hoạt động kinh doanh cơ bản trong doanh nghiệp. 
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn