Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 50,162,166

 Giá trình Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần II
Chủ biên: TS. Nguyễn Công Phương; Đồng tác giả: 

TS. Phạm Hoài Hương

TS. Trần Đình Khôi Nguyên

Nơi xuất bản: Nhà xuất bản tài chính; Mã số:  ;Năm XB: 2010
Số lượng XB: ; Số lần tái bản: ; Lĩnh vực: Kế toán
TÓM TẮT
Giáo trình "Kế toán tài chính doanh nghiệp - Phần II" nghiên cứu về kế toán các giao dịch kinh tế như đầu tư chứng khoán, liên doanh liên kết, đầu tư bất động sản, thuê và cho thuê tài sản, ...
ABSTRACT
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn