Nguyễn Đình Lầu
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 18194 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Đình Lầu
Giới tính:  Nam
Năm sinh:  06/05/1978
Nơi sinh: Điện Bàn, Quảng Nam
Quê quán Điện Bàn, Quảng Nam
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Toán Tin; Tại: Khoa Toán, ĐHKH, Đại học Huế
Đơn vị công tác: Chuyển công tác; Chuyển công tác
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Khoa học máy tính; Tại: Đại học Bách khoa Đà Nẵng
Dạy CN: Toán - Tin
Lĩnh vực NC: Toán và CNTT
Ngoại ngữ: Anh
Địa chỉ liên hệ: Khoa Tin học, Trường Đại học Sư phạm, ĐHĐN
Điện thoại: ; Mobile: 0989284307
Email: launhi@gmail.com; ndlau@ued.udn.vn
 Quá trình giảng dạy và công tác
 2001 đến 2015 Khoa CNTT trường Cao Đẳng GTVT II, Chức vụ:Trưởng khoa.
2016 đến nay giảng dạy tại khoa Tin học, trường ĐHSP, ĐHĐN, Chức vụ Phó bí thư chi bộ, Trưởng bộ môn Hệ thống thông tin
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp cơ sở: Sử dụng thư viện đa xử lý ứng dụng cho các bài toán tổ hợp. Chủ nhiệm: Nguyễn Đình Lầu. Mã số: TN2018. Năm: 2018. (Sep 29 2018 8:54PM)
[2] Đề tài cấp Thành phố: Bài toán mạng giao thông và ứng dụng quản lý quy hoạch phân luồng giao thông ở thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Trần Quốc Chiến. Thành viên: Nguyễn Đình Lầu và các cộng sự. Mã số: 68 SKHCN ĐN. Năm: 2014. (Dec 7 2016 8:46AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Thuật toán song song liệt kê hoán vị. Tác giả: Nguyễn Đình Lầu. @ 2017 Bình Định & Viện công nghệ Thông tin. Số: 978-604-67-1009-7. Trang: 348-353. Năm 2017. (Sep 29 2018 9:17PM)
[2]Bài báo: Thuật toán song song phân luồng tuyến tính tối ưu trên mạng giao thông mở rộng. Tác giả: Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh. Chuyên san Các công trình nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ thông tin, Bộ thông tin và Truyền thông. Số: Kỳ 3, Tập V-1, số 11 (31). Trang: 15-28. Năm 2014. (Dec 6 2016 12:22PM)
[3]Bài báo: Thuật toán đẩy luồng trước tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng. Tác giả: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu, Trần Ngọc Việt. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 11(84). Trang: 87-91. Năm 2014. (Dec 6 2016 10:52PM)
[4]Bài báo: Nâng cao hiệu năng tính toán cho thuật toán tìm đường đi ngắn nhất trên đồ thị mở rộng. Tác giả: Nguyễn Đình Lầu. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(80). Trang: 121-126. Năm 2014. (Dec 6 2016 11:45PM)
[5]Bài báo: Thuật toán đường đi tăng luồng tìm luồng cực đại trên mạng hỗn hợp mở rộng. Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Đình Lầu. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9(82). Trang: 32-37. Năm 2014. (Dec 6 2016 12:34PM)
[6]Bài báo: Thuật toán hoán chuyển nguồn đích tìm luồng cực đại trên mạng giao thông. Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Đình Lầu. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 7(80). Trang: 94-97. Năm 2014. (Dec 6 2016 11:05PM)
[7]Bài báo: Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng giao thông mở rộng. Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Đình Lầu. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 71. Trang: 1-5. Năm 2014. (Dec 6 2016 11:02PM)
[8]Bài báo: Thuật toán tìm luồng cực đại trên mạng mở rộng. Tác giả: Trần Quốc Chiến, Trần Ngọc Việt, Nguyễn Đình Lầu. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(74). Trang: 1-4. Năm 2014. (Dec 6 2016 11:08PM)
[9]Bài báo: Thuật toán tuần tự và song song đẩy luồng trước tìm luồng cực đại. Tác giả: Nguyễn Đình Lầu, Lê Mạnh Thạnh, Trần Quốc Chiến. Chuyên san số đặc biệt các công trình về Điện tử, truyền thông và Công nghệ thông tin của Viện Hàn Lâm Khoa Học và Công Nghệ Việt Nam & Học Viện Bưu Chính Viễn Thông. Số: 3(4A). Trang: 109-125. Năm 2013. (Dec 6 2016 11:11PM)
[10]Bài báo: Thuật toán tuần tự và song song tìm luồng cực đại bằng phương pháp hỗn hợp đẩy kéo luồng. Tác giả: Nguyễn Đinh Lầu, Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh. Fair 2014. Số: 1. Trang: 538-549. Năm 2013. (Dec 6 2016 11:29PM)
[11]Bài báo: Thuật toán song song tìm luồng cực đai đồng thời chi phí giới hạn. Tác giả: Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh, Nguyễn Đình Lầu. Kỹ yếu hội thảo @ 16, những vấn đề chọn lọc của công nghệ thông tin và truyền thông. Số: 1. Trang: 314-321. Năm 2013. (Dec 6 2016 10:57PM)
[12]Bài báo: Song song hóa thuật toán tìm đường đi ngắn nhất của tất cả các đỉnh trên hệ thống cụm máy tính. Tác giả: Nguyễn Đình Lầu, Trần Ngọc Việt. @15 Những vấn đề chon lọc của CNTT và truyền thông. Số: 1. Trang: 404-409. Năm 2012. (Dec 6 2016 11:32PM)
[13]Bài báo: Thuật toán song song tìm đường đi ngắn nhất của nhiều cặp đỉnh nguồn đích trên đồ thị. Tác giả: Nguyễn Đình Lầu. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 9. Trang: 30-34. Năm 2012. (Dec 6 2016 11:34PM)
[14]Bài báo: Song song hóa thuật toán dijkstra tìm đường đi ngắn nhất từ một đỉnh đến tất cả các đỉnh. Tác giả: Nguyễn Đình Lầu. Chuyên san Khoa học tự nhiên, TC Khoa học, Đại học Huế Số. Số: 84. Trang: 81-92. Năm 2012. (Dec 6 2016 11:36PM)
[15]Bài báo: Xây dựng hệ thống quản lý mẫu văn bản. Tác giả: Nguyễn Đình Lầu, Phan Huy Khánh. Tạp chí Khoa học và công nghệ Đại học Đà Nẵng. Số: 1(36). Trang: 34-40. Năm 2010. (Dec 6 2016 11:39PM)
QUỐC TẾ:
[1]Article: Improved computing performance for listing combinatorial algorithms using multi-processing mpi and thread library . Authors: Nguyễn Đình Lầu. International Journal of Computer Science and Information Technology. No: 0975 - 4660. Pages: 1-16. Year 2018. (Sep 29 2018 9:21PM)
[2]Article: On the implementation of Goldberg’s maximum Flow Algorithm in extended mixed network. Authors: Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến, Phan Phú Cường, Lê Hồng Dũng. International Journal of computer Science & Information Technology. No: Vol 9, No 6. Pages: 93-102. Year 2017. (Sep 29 2018 9:31PM)
[3]Article: Algorithm to Find Maximum Concurent Multicommodity Linear Flow with Limited Cost on Extended Traffic Network with Single Regulating Coeffitient on Two-Side Lines
.
Authors: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu. The International Journal of Computer Networks & Communications. No: Số: V 9 N2. Pages: 57-67. Year 2017.
(Sep 29 2018 9:34PM)
[4]Article: Sequential and Parallel Algorithm to Find Maximum Flow on Extended Mixed Networks by Revised Postflow-Pull Methods. Authors: Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến. Computer Sciencs & Information Technology (CSIT), Fourth International Conference on Advanced Information Technologies and Applications (ICAITA 2015). No: 1. Pages: 29-41. Year 2015. (Dec 7 2016 8:31AM)
[5]Article: Traveling Salesman Problem in Distributed Envirenment. Authors: Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến. Computer Sciencs & Information Technology (CSIT), Fourth International Conference on Advanced Information Technologies and Applications (ICAITA 2015). No: 1. Pages: 19-28. Year 2015. (Dec 7 2016 8:35AM)
[6]Article: Improved Computing Performance for Algorithm Finding the Shortest Path in Extended Graph. Authors: Nguyễn Đình Lầu, Trần Quốc Chiến, Lê Mạnh Thạnh. proceedings of the 2014 international conference on foundations of computer science (FCS’14), USA. No: 1. Pages: 14-20. Year 2014. (Dec 7 2016 8:29AM)
[7]Article: Sequential and Parallel Algorithm by Postflow-Pull Methods to Find Maximum Flow. Authors: Trần Quốc Chiến, Nguyễn Đình Lầu. Proceeding 13th International Conference on Computational Science and Applications ICCSA IEEE. No: 1. Pages: 178-181. Year 2013. (Dec 7 2016 7:52AM)
  
 Hướng dẫn Sau đại học
SttHọ và Tên, Tên đề tàiTrình độCơ sở đào tạoNăm hướng dẫnBảo vệ năm
[1]Bùi Trọng Hiệp
Đề tài: Nghiên cứu và xây dựng Chatbot hỗ trợ phát triển du lịch Miền Trung

 Thạc sĩ

 ĐHSP, ĐHĐN

 2020

 2020

[2]Lê Thống Nhất
Đề tài: Nguyên cứu xây dựng hệ thống gợi ý du lịch thông minh trên con đường "Di sản Miền Trung"

 Thạc sĩ

 ĐHSP, ĐHĐN

 2020

 2020

[3]Phan Thảo Hiền
Đề tài: Nghiên cứu ứng dụng Deep Learninng trong trong phân tích thông tin khách du lịch tại các điểm đến

 Thạc sĩ

 ĐHSP, ĐHĐN

 2020

 2020

[4]Keoun Huane Vongphisit
Đề tài: Bài toán tìm luồng cực đại và ứng dụng trong vận chuyển hàng cứu trợ thiên tai tại tỉnh Sekong nước CHDCND Lào

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[5]Huỳnh lê Đại Ngọc
Đề tài: Tính toán song song và ứng dụng vào các bài toán tổ hợp

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[6]Nguyễn Đăng Khoa
Đề tài: Nâng cao hiệu năng tính toán cho các bài toán tìm đường đi ngắn nhất và cây khung nhỏ nhất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2018

 2019

[7]Lê Thành Trung
Đề tài: Xây dựng cơ sở dự liệu phân tán quản lý Học sinh – Sinh viên tại Trường Cao đẳng kỹ nghệ Dung Quất

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2017

 2018

[8]Trần Đức Việt
Đề tài: Song song hóa thuật toán tìm đường đi ngắn nhất của tất cả các đỉnh trên hệ thống cụm máy tính

 Thạc sĩ

 Đại học Đà Nẵng

 2016

 2017

  
 Khen thưởng
[1] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2017.
[2] Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Năm: 2018.
[3] Chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm: 2019.
  
 Các học phần và môn giảng dạy
SttTên mônNăm bắt đầuĐối tượngNơi dạy
[1]Hệ thống tính toán hiệu năng cao
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2018 NCS Ngành Hệ thống thông tin  ĐHSP, ĐHĐN
[2]Phân tích và thiết kế giải thuật
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Sinh viên CNTT  ĐHĐN
[3]Thuật toán và lập trình song song MPI, Cuda
Ngành: Các ngành KHKT khác
 2016 Thạc sỹ  2016
[4]Toán rời rạc
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sinh viên  ĐHSP, ĐHĐN
[5]Lý thuyết đồ thị
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sinh viên  ĐHSP, DHDN
[6]Tối ưu tuyến tính
Ngành: Công nghệ thông tin
 2016 Sinh viên  ĐHSP, DHDN
[7]Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
Ngành: Công nghệ thông tin
 1016 Sinh viên  ĐHSP, ĐHĐN
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn