Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 52,894,037

 Lự chọn chế độ cắt tối ưu với hàm mục tiêu kết hợp
Phần 1: Nguyên công một bước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Minh Tư, Lê viết Ngưu, Nguyễn Đắc lực
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật; Số: 42+43;Từ->đến trang: 116-120;Năm: 2003
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Mô hình lựa chọn chế độ cắt tối ưu được phát triển dựa vào hàm mục tiêu kết hợp, hàm này thể hiện cả chi phí gia công và năng suất thông qua các trọng số được lựa chọn cho phù hợp với yêu cầu.
ABSTRACT
A maching parameter selection model has been developed based on a combined objjective function, This objective function incorporates both production cut and productivity.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn