Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 53,147,616

 Lựa chọn chế độ cắt tối ưu với hàm mục tiêu kết hợp
Phần 2: Nguyên công nhiều bước
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Trịnh Minh Tứ, Lê Viết Ngưu, Nguyễn Đắc lực
Nơi đăng: Tạp chí khoa học và công nghệ các trường đại học kỹ thuật; Số: 44-45/2003;Từ->đến trang: 156-160;Năm: 2003
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo giới thiệu một mô hình tối ưu cho nguyên công có nhiếu bước cắt, cả cắt thô và tinh được xem xét trong một mô hình với hàm mục tiêu kết hợp (như đã giới thiệu ở phần 1). Toàn bộ các thông số được lựa chọn tối ưu đồng thời.
ABSTRACT
Thí paper presents an optimal selected model of maching parameters for multipass operations, both rough and finishing cutting are considered in a model with combined function. All parameters are selected optimal simultaneously.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn