Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,173,468

 Lựa chọn tối ưu các thông số máy có xét các ràng buộc bằng bài toán quy hoạch hình học
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Lê Viết Ngưu, Nguyễn Đắc Lực
Nơi đăng: Tạp chí khoa hoc và công nghệ - Đại học Đà Năng; Số: 7;Từ->đến trang: 9-14;Năm: 2000
Lĩnh vực: Chưa xác định; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo mô tả một thuật toán mới là bài toán tối ưu hình học được ứng dụng để xác định các thông số tối ưu của máy khi tính tới các ràng buộc thực tế.
ABSTRACT
This paper is to illustrate how a relatively new mathematical programming method called geometric programming can be used to determine the optimum machining conditions when the solution is restricted by one or more inequality constraints.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn