Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 72,776,298

 Nghiên cứu thực nghiệm cắt kim loại với đa chỉ tiêu ở đầu ra
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Đắc Lực
Nơi đăng: Đại học Đà Nẵng - Trường Đại học Bách khoa; Số: 09/2005;Từ->đến trang: 16-21;Năm: 2005
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo mô tả tính hợp lý khi áp dụng kỹ thuật Hồi quy bội để xử lý các kết quả từ thực nghiệm cắt kim loại. Sư dụng Matlab để biểu diễn các đường đồng mức của tuổi bền dao, độ nhám bề mặt gia công, và lực cắt, rồi xếp chồng các đường mức lên nhau để lựa chọn một kết hợp hợp lý cho chế độ cắt.
ABSTRACT
The paper deals with the validity of applying multiple Regression technique in processing the results obtained from cutting experiments. The contours of tool life, of surface roughness and of cutting force were obtained utilizing Matlab sofware, then the contours were superimposed in order to select the proper combination of cutting regime.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn