Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,875

 Tạo thư viện các mẫu mặt cắt trong AutoCAD phù hợp với Tiêu Chuẩn Việt Nam. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 2(6) /2004.
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
; Số: 2(6)/2004;Từ->đến trang: 36-40;Năm: 2004
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày thư viện phần mềm định nghĩa các mẫu mặt cắt sử dụng trong AutoCAD phù hợp với Tiêu chuẩn Việt Nam. Các mẫu mặt cắt này thường được sử dụng để biểu diễn ký hiệu vật liệu trên mặt cắt trong các bản vẽ kỹ thuật thuộc các ngành công nghiệp và xây dựng.
ABSTRACT
The paper presents the hatch patterns software library used in the AutoCAD corresponding to Vietnam standards. The hatch patterns have often been used to represent material symbols on the section in technical drawings of the industrial and constructional branches.
 
 
abortion stories gone wrong how to abort at home teenage abortion facts
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn