Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,930,562

 Lập trình AutoLISP tạo lệnh vẽ đường cong xoắn ốc nhiều tâm sử dụng trong AutoCAD. Tạp chí Khoa học & Công nghệ các trường Đại học, số 51/2005.
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens pharmacy coupon site p
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ các trường Đại học; Số: 51/2005;Từ->đến trang: 71-74;Năm: 2005
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày chương trình phần mềm AutoLISP tạo ra lệnh vẽ đường cong xoắn ốc phẳng 1, 2, 3, 4 tâm trong AutoCAD được ứng dụng rộng rãi trong kỹ thuật để thiết kế các loại đường cong xoắn ốc
ABSTRACT
This paper presents a software AutoLISP program creating command draws spiral curves 1, 2, 3, 4 centers in AutoCAD is widely used in engineering to design the kinds of spiral curve.
 
 
marriage affairs open i want an affair
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn