Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 36,930,592

 Chương trình AutoLISP tạo họ đường cong Epitrochoid và Hypotrochoid tích hợp vào AutoCAD. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, Tập 1- số 4(39) /2010.
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 4(39)/2010;Từ->đến trang: 61-68;Năm: 2010
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo trình bày chương trìnhAutoLISP tạo ra họ các đường cong Epitrochoid và Hypotrochoid - quỹ tích của các điểm được tạo ra bởi một điểm gắn với một đường tròn khi đường tròn này lần lượt lăn không trượt quanh phía bên ngoài và phía bên trong một đường tròn cố định khác.Chương trình biểu diễn rất nhanh, chính xác và tổng quát họ các đường cong Epitrochoid và Hypotrochoid theo góc nghiêng bất kỳ của trục X và góc quay bất kỳ của bán kính đường tròn cố định.Đây là chương trình AutoLISP dùng cho các nhà thiết kế cơ khí, nó được dùng rộng rãi trong thiết kế tạo biên dạng răng cycloid và nhiều ứng dụng khác trong kỹ thuật
ABSTRACT
The paper presents the AutoLISP program creating a family of the Epitrochoid and Hypotrochoid curves which are locus of points traced outby a point attached toa circle as the circle rolls without slipping around the outside and the inside of another fixed circle,respectively. This program generates a family of the Epitrochoid and Hypotrochoid curves very fast, exactly and generally at any rotation angle of X - axis and of fixed circle’s radius. This is a useful AutoLISP program for mechanical engineers, which is widely used in design geartooth profile and other applications  in technology.
marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0511 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn