Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 37,614,874

 Chuyển vị của đầu mút công xôn trục chính. Tập san Khoa học - Đại học Đà Nẵng, số 2, 3/1997.
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng
marriage affairs open i want an affair
; Số: 2, 3/1997;Từ->đến trang: 23-26;Năm: 1997
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo này xây dựng công thức tổng quát để tính chuyển vị tại đầu mút của dầm côngxôn n bậc do tải trọng tác dụng ở vị trí này gây ra. Đề nghi ứng dụng công thức này để tính toán chuyển vị tĩnh ở đầu mút congoon nơi lực cắt tác dụng trong một số máy công cụ.
ABSTRACT
This article set-forth the general formula for calculating deflection in bending at the nose of the n- step consol beam, due to load applied at this position making up. Propose to apply this formular in order to calculate static deflection at the spindle consol nose where the cutting force acts in some machine tools. 
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn