Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 40,152,578

 Chương trình AutoLISP tích hợp vào AUTOCAD biểu diễn tổng quát hình cắt dọc bánh răng côn. Tạp chí Khoa học & Công nghệ - Đại học Đà Nẵng, số 1(42) /2011
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Độ
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học & Công nghệ Đại học Đà Nẵng; Số: 1(42)/2011;Từ->đến trang: 1-11;Năm: 2011
Lĩnh vực: Khoa học công nghệ; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Bài báo nghiên cứu xây dựng chương trình AutoLISP tích hợp vào AutoCAD nhằm biểu diễn hình cắt dọc của kết cấu bánh răng côn thường được dùng rộng rãi trong các bản vẽ thiết kế máy cũng như thiết kế hộp giảm tốc của các loại đồ án tốt nghiệp và đồ án môn học đối với sinh viên cơ khí. Hiện nay, hình cắt dọc của kết cấu bánh răng côn vẫn được vẽ theo phương pháp vẽ truyền thống trên phần mềm AutoCAD. Chương trình AutoLISP này không những vẽ rất nhanh mà còn vẽ rất chính xác hình cắt dọc của kết cấu bánh răng côn mà trong phần mềm
AutoCAD chưa có các chương trình nào để biểu diễn chúng. Đây là chương trình AutoLISP
hữu ích cho các kỹ sư thiết kế cơ khí và nó cũng góp phần vào việc phục vụ đào tạo sinh viên
cơ khí thuộc các trường Đại học và Cao đẳng Công nghệ.
ABSTRACT
This article deals with the establishment of the AutoLISP program integrated into AutoCAD that represents the sectional view across the shaft of a bevel gear structure used widely in design drawings of machinery as well as design drawings about gear boxes of all kinds of subjects and graduation projects for mechanical students. Until today, the sectional view across the shaft of a bevel gear structure is drawn by means of a traditional method in the AutoCAD software. The AutoLISP program draws not only quickly but also exactly the sectional
view across the shaft of a bevel gear structure; whereas, the AutoCAD software doesn’t have
any programs to represent them. This is a useful AutoLISP program for mechanical design
engineers and it also contributes to the training of mechanical students in Universities and
Colleges of technology.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn