Nguyễn Duy Phương
 

  Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 
Mục này được 33065 lượt người xem
Họ và tên:  Nguyễn Duy Phương
Giới tính:  Nữ
Năm sinh:  19/09/1985
Nơi sinh: Đà Nẵng
Quê quán Xã Hoài Sơn, huyện Hoài Sơn, tỉnh Bình Định
Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành:  Lịch sử; Tại: trường Đại học Khoa học
Đơn vị công tác: Khoa Lịch sử; Trường Đại học Sư phạm
Chức vụ: Trưởng Khoa
Học vị: Tiến sĩ; năm: 2016; Chuyên ngành: Lịch sử; Tại: trường Đại học Khoa học Huế - Việt Nam
Dạy CN: Lịch sử Việt Nam
Lĩnh vực NC: 
Ngoại ngữ: Anh văn
Địa chỉ liên hệ: 31 An Dương Vương
Điện thoại: ; Mobile: 0942017977
Email: phuongduyls@gmail.com
 Quá trình giảng dạy và công tác
 Tháng 3/2010, tiếp nhận công tác tại Trường Đại học Sư Phạm
 Các công trình khoa học
[1] Đề tài cấp Bộ: Hoạt động của cướp biển ở biển đảo Trung bộ và biện pháp đối phó của triều Nguyễn. Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Phương. Mã số: B2016-DN03-02. Năm: 2018. (Feb 18 2019 9:28AM)
[2] Đề tài cấp cơ sở: Chính sách đối với Phật giáo của triều Minh Mạng (1820 - 1840). Chủ nhiệm: Nguyễn Duy Phương. Thành viên: . Mã số: T 2015 - 03 - 21. Năm: 2015. (Jan 5 2016 7:18AM)
  
 Các bài báo, báo cáo khoa học
TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đà Nẵng trong hành trình giao lưu quốc tế. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. TC Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng 100 - 4/2008. Số: 100 - 4/2008. Trang: 25-30. Năm 2018. (Jul 15 2018 6:36AM)
[2]Bài báo: Đóng góp của hoạt động "Khai dân trí" trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đối với nền giáo dục nước nhà xưa và nay. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học Giáo dục trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 34-45. Năm 2018. (Jul 15 2018 6:39AM)
[3]Bài báo: Lễ trai đàn chẩn tế dưới triều Minh Mạng. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 1. Trang: 98-105. Năm 2017. (Jul 15 2018 6:33AM)
[4]Bài báo: Hải tặc trên vùng biển miền Trung thế kỉ XIX. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí KHXH miền Trung. Số: 6/2017. Trang: 64 - 76. Năm 2017. (Jul 15 2018 6:40AM)
[5]Bài báo: Đóng góp của Phật giáo thời Minh Mạng đối với nền văn hóa nghệ thuật dân tộc. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học Giáo dục trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 23 - 02. Trang: 3-10. Năm 2017. (Jul 15 2018 6:35AM)
[6]Tham luận: Phong trào phụ nữ Đặc khu ủy Quảng Đà lãnh đạo trong việc xây dưng căn cứ lõm chính trị vùng đô thị Đà Nẵng (1968 - 1975). Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Kỉ yếu hội thảo Vai trò đặc khu ủy Quảng Đà đối với phong trào cách mạng Quảng Đà. Trang: 56-78. Năm 2017. (Jul 15 2018 6:38AM)
[7]Bài báo: Nạn cướp biển trên vùng biển Quảng Nam Đà Nẵng thời Nguyễn. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 2.2017. Trang: 74 - 78. Năm 2017. (Jul 15 2018 6:31AM)
[8]Bài báo: Đặc điểm Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. Số: 3&4. Trang: 12-26. Năm 2017. (Jul 13 2019 3:07PM)
[9]Bài báo: Tình hình xây dựng chùa chiền dưới thời Minh Mạng (1820 - 1840). Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 8. Trang: 171 - 180. Năm 2016. (Jul 15 2018 6:29AM)
[10]Tham luận: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TĂNG SĨ CỦA TRIỀU MINH MẠNG . Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Hội thảo KH cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 307-315. Năm 2015.
(Jun 3 2015 3:41PM)
[11]Bài báo: TRIỀU MINH MẠNG VỚI LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ. Tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. Số: 11. Trang: 33. Năm 2015. (Jun 3 2015 3:55PM)
[12]Bài báo: CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ QUỐC TỰ CỦA TRIỀU MINH MẠNG (1820 – 1840) . Tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3 (199)/2015. Trang: 48-57. Năm 2015.
(Jun 3 2015 3:48PM)
[13]Bài báo: ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN THỪA CỦA CÁC THIỀN PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI MINH MẠNG (1820 – 1840) . Tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - ĐHSP
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 14. Trang: 56-61. Năm 2015.
(Jun 3 2015 4:00PM)
[14]Bài báo: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO CỦA TRIỀU NGUYỄN - KHỞI NGUỒN CỦA PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX . Tác giả: Nguyễn Duy Phương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và giáo dục, Đại học Sư phạm. Số: 16. Trang: 64 - 71. Năm 2015. (Jan 5 2016 7:34AM)
[15]Bài báo: RUỘNG CHÙA TRONG LỊCH SỬ PHONG KIẾN VIỆT NAM (THẾ KỈ X-XIX) . Tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 10/2014. Trang: 57-60. Năm 2014.
(Jun 3 2015 3:52PM)
[16]Bài báo: 1. “Đường phố ĐN thời thuộc Pháp”. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Xứ Quảng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1. Trang: 12-17. Năm 2012.
(Mar 4 2013 4:34PM)
[17]Bài báo: “Hệ thống cơ sở hạ tầng của Thành phố Đà Nẵng thời thuộc Pháp (1888 – 1945)”. Tác giả: Nguyễn Duy Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: số 1. Trang: 5 đến 10. Năm 2012. (Mar 4 2013 4:30PM)
[18]Tham luận: 1. Diện mạo Phật giáo Quảng Nam dưới thời các chúa Nguyễn (1558 – 1777). Tác giả: Nguyễn Duy Phương. K/y HTKH “Chúa – Bồ Tát Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước”, thành phố Hồ Chí Minh. Trang: 342 - 347. Năm 2011. (Mar 4 2013 4:38PM)
[19]Bài báo: 1. “Phong trào đấu tranh chính trị ở ĐN trong những năm 1964-1966”. Tác giả: Nguyễn Duy Phương
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 7 (48). Trang: 15-20. Năm 2011. (Mar 4 2013 4:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: . Authors: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo “Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập vào toàn cầu hóa. Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận”,
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 529 - 537. Year 2011.
(May 9 2011 1:35PM)
[2]Presentations: Direct investment of Taiwan in Viet Nam: Achievements and characteristics. Authors: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương. Kỷ yếu Họi thảo Quốc tế "Quan hệ Việt Nam - ASEAN - Taiwan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 318 - 325. Year 2011.
(May 9 2011 1:27PM)
[3]Presentations:

POLICY ABOUT BUDDHISM  OF MINH MẠNG DYNASTY

.
Authors: Nguyễn Duy Phương. kỷ yếu hội thảo “Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập"
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 98 - 104. Year 2011.
(May 9 2011 1:32PM)
  
 Sách và giáo trình
(Jun 12 2019 2:49PM)(Feb 18 2019 9:31AM)(Jun 12 2019 2:47PM)(Jan 5 2016 7:21AM)(Sep 23 2015 2:12PM)
[1]Gia đình hòa hợp và xã hội bền vững Chủ biên: Thích Nhật Từ. Nơi XB: TP Hồ Chí Minh. Năm 2019.
[2]Sách chuyên khảo: Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng (1820 - 1840) Chủ biên: Nguyễn Duy Phương. Nơi XB: NXB Thông tin truyền thông. Năm 2018.
[3]Tổ chức phòng thủ và thực thi chủ quyền biển đảo Đàng Trong dưới thời các chúa Nguyễn Chủ biên: không có chủ biên. Đồng tác giả: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương, Trương Anh Thuận. Nơi XB: Đà Nẵng. Năm 2018.
[4]Lịch sử trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng (1975 - 2015)
Chủ biên: PGS.TS Lưu Trang. Nơi XB: Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông. Năm 2015.
[5]Lịch sử Phong trào Nông dân và Hội Nông dân thành phố Hội An 91930  -2010)
Chủ biên: PGS.TS Lưu Trang. Đồng tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương, Th.S Nguyễn Mạnh Hồng, Th.S Trương Anh Thuận
.
Nơi XB: Nhà xuất bản Đà Nẵng. Năm 2011.
  
 Khen thưởng
[1] Nguyễn Duy Phương. Năm: 2015.
[2] Nguyễn Duy Phương. Năm: 2016.
[3] Bằng khen Chiến sĩ thi đua cấp Bộ. Năm: 2018.
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn