Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Đà Nẵng trong hành trình giao lưu quốc tế. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. TC Phát triển Kinh tế Xã hội Đà Nẵng 100 - 4/2008. Số: 100 - 4/2008. Trang: 25-30. Năm 2018. (Jul 15 2018 6:36AM)
[2]Bài báo: Đóng góp của hoạt động "Khai dân trí" trong phong trào Duy Tân ở Quảng Nam đối với nền giáo dục nước nhà xưa và nay. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học Giáo dục trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 1. Trang: 34-45. Năm 2018. (Jul 15 2018 6:39AM)
[3]Bài báo: Lễ trai đàn chẩn tế dưới triều Minh Mạng. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học xã hội Việt Nam. Số: 1. Trang: 98-105. Năm 2017. (Jul 15 2018 6:33AM)
[4]Bài báo: Hải tặc trên vùng biển miền Trung thế kỉ XIX. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí KHXH miền Trung. Số: 6/2017. Trang: 64 - 76. Năm 2017. (Jul 15 2018 6:40AM)
[5]Bài báo: Đóng góp của Phật giáo thời Minh Mạng đối với nền văn hóa nghệ thuật dân tộc. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học Giáo dục trường ĐHSP Đà Nẵng. Số: 23 - 02. Trang: 3-10. Năm 2017. (Jul 15 2018 6:35AM)
[6]Tham luận: Phong trào phụ nữ Đặc khu ủy Quảng Đà lãnh đạo trong việc xây dưng căn cứ lõm chính trị vùng đô thị Đà Nẵng (1968 - 1975). Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Kỉ yếu hội thảo Vai trò đặc khu ủy Quảng Đà đối với phong trào cách mạng Quảng Đà. Trang: 56-78. Năm 2017. (Jul 15 2018 6:38AM)
[7]Bài báo: Nạn cướp biển trên vùng biển Quảng Nam Đà Nẵng thời Nguyễn. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. TẠP CHÍ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG. Số: 2.2017. Trang: 74 - 78. Năm 2017. (Jul 15 2018 6:31AM)
[8]Bài báo: Đặc điểm Phật giáo Việt Nam thời Minh Mạng. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo. Số: 3&4. Trang: 12-26. Năm 2017. (Jul 13 2019 3:07PM)
[9]Bài báo: Tình hình xây dựng chùa chiền dưới thời Minh Mạng (1820 - 1840). Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học Đại học Huế. Số: 8. Trang: 171 - 180. Năm 2016. (Jul 15 2018 6:29AM)
[10]Tham luận: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI TĂNG SĨ CỦA TRIỀU MINH MẠNG . Tác giả: Nguyễn Duy Phương. Hội thảo KH cán bộ trẻ các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ V
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons open free printable coupons
. Trang: 307-315. Năm 2015.
(Jun 3 2015 3:41PM)
[11]Bài báo: TRIỀU MINH MẠNG VỚI LỄ TRAI ĐÀN CHẨN TẾ. Tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Nghiên cứu lịch sử. Số: 11. Trang: 33. Năm 2015. (Jun 3 2015 3:55PM)
[12]Bài báo: CÔNG TÁC TỔ CHỨC, QUẢN LÝ QUỐC TỰ CỦA TRIỀU MINH MẠNG (1820 – 1840) . Tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học xã hội thành phố Hồ Chí Minh
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Số: 3 (199)/2015. Trang: 48-57. Năm 2015.
(Jun 3 2015 3:48PM)
[13]Bài báo: ĐẶC ĐIỂM TRUYỀN THỪA CỦA CÁC THIỀN PHÁI PHẬT GIÁO VIỆT NAM THỜI MINH MẠNG (1820 – 1840) . Tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương
marriage affairs open i want an affair
. Tạp chí Khoa học và Giáo dục - ĐHSP
walgreens prints coupons rx coupons printable free printable coupons
walgreens pharmacy coupon site promo codes walgreens
. Số: 14. Trang: 56-61. Năm 2015.
(Jun 3 2015 4:00PM)
[14]Bài báo: CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI PHẬT GIÁO CỦA TRIỀU NGUYỄN - KHỞI NGUỒN CỦA PHONG TRÀO CHẤN HƯNG PHẬT GIÁO Ở VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XX . Tác giả: Nguyễn Duy Phương
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học và giáo dục, Đại học Sư phạm. Số: 16. Trang: 64 - 71. Năm 2015. (Jan 5 2016 7:34AM)
[15]Bài báo: RUỘNG CHÙA TRONG LỊCH SỬ PHONG KIẾN VIỆT NAM (THẾ KỈ X-XIX) . Tác giả: Th.S Nguyễn Duy Phương. Tạp chí Khoa học và Công nghệ - ĐHĐN
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
. Số: 10/2014. Trang: 57-60. Năm 2014.
(Jun 3 2015 3:52PM)
[16]Bài báo: 1. “Đường phố ĐN thời thuộc Pháp”. Tác giả: Nguyễn Duy Phương. tạp chí Nghiên cứu Lịch sử Xứ Quảng
marriage affairs open i want an affair
. Số: 1. Trang: 12-17. Năm 2012.
(Mar 4 2013 4:34PM)
[17]Bài báo: “Hệ thống cơ sở hạ tầng của Thành phố Đà Nẵng thời thuộc Pháp (1888 – 1945)”. Tác giả: Nguyễn Duy Phương
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. Số: số 1. Trang: 5 đến 10. Năm 2012. (Mar 4 2013 4:30PM)
[18]Tham luận: 1. Diện mạo Phật giáo Quảng Nam dưới thời các chúa Nguyễn (1558 – 1777). Tác giả: Nguyễn Duy Phương. K/y HTKH “Chúa – Bồ Tát Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước”, thành phố Hồ Chí Minh. Trang: 342 - 347. Năm 2011. (Mar 4 2013 4:38PM)
[19]Bài báo: 1. “Phong trào đấu tranh chính trị ở ĐN trong những năm 1964-1966”. Tác giả: Nguyễn Duy Phương
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. tạp chí Khoa học và Công nghệ, Đại học Đà Nẵng. Số: số 7 (48). Trang: 15-20. Năm 2011. (Mar 4 2013 4:32PM)
QUỐC TẾ:
[1]Presentations: . Authors: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương
walgreens pharmacy coupon link promo codes walgreens
. Kỷ yếu Hội thảo “Sử học Việt Nam trong bối cảnh hội nhập vào toàn cầu hóa. Những vấn đề lý luận và phương pháp tiếp cận”,
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 529 - 537. Year 2011.
(May 9 2011 1:35PM)
[2]Presentations: Direct investment of Taiwan in Viet Nam: Achievements and characteristics. Authors: Lưu Trang, Nguyễn Duy Phương. Kỷ yếu Họi thảo Quốc tế "Quan hệ Việt Nam - ASEAN - Taiwan
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
. Pages: 318 - 325. Year 2011.
(May 9 2011 1:27PM)
[3]Presentations:

POLICY ABOUT BUDDHISM  OF MINH MẠNG DYNASTY

.
Authors: Nguyễn Duy Phương. kỷ yếu hội thảo “Quốc sư Khuông Việt và Phật giáo Việt Nam đầu kỷ nguyên độc lập"
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
. Pages: 98 - 104. Year 2011.
(May 9 2011 1:32PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn