Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 75,104,053

 1. Diện mạo Phật giáo Quảng Nam dưới thời các chúa Nguyễn (1558 – 1777),
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyễn Duy Phương
Nơi đăng: K/y HTKH “Chúa – Bồ Tát Nguyễn Phúc Chu và sự nghiệp mở mang bờ cõi, phát triển đất nước”, thành phố Hồ Chí Minh; Số: 8;Từ->đến trang: 342 - 347;Năm: 2011
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Báo cáo; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
ABSTRACT
marriage affairs open i want an affair
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn