Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 86,646,363

 Mô hình bệnh tật của cán bộ cơ quan Đại học Đà Nẵng năm 2013 và một số yếu tố liên quan
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đăng Quốc Chấn; Thành viên:  
Số: Đ2013 -09-03-BS ; Năm hoàn thành: 2014; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Y - Dược

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn