Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,498

TRONG NƯỚC:
[1]Bài báo: Sử dụng mô hình HEC-HMS mô phỏng các trận lũ thiết kế đến các hồ thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia -Thu Bồn. Tác giả: ThS. Nguyễn Đăng Thạch*; Nguyễn Thị Quỳnh Như. Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN. Số: Số 5(78).2014. Trang: 96. Năm 2014. (Sep 19 2014 9:38AM)
[2]Bài báo: Ảnh hưởng của các công trình thủy lợi - thủy điện đến sự phân phối dòng chảy của sông Vu Gia - Thu Bồn. Tác giả: Nguyền Đăng Thạch
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
. Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng. Số: 5[46]/2011. Trang: 48 - 57. Năm 2011. (Mar 7 2012 11:43PM)
[3]Bài báo: Mô hình thủy văn dòng chảy RRMOD và một số kinh nghiệm hiệu chỉnh bộ thông số của mô hình. Tác giả: Nguyễn Đăng Thạch
cvs weekly sale shauneutsey.com prescription savings cards
. Tạp chí Khoa học & Công nghệ- Đại học Đà Nẵng. Số: 2(31)/2009. Trang: 52-60. Năm 2009. (May 16 2011 6:56AM)
[4]Bài báo: Một số ý kiến bàn về tiềm năng thủy điện nhỏ các huyện miền Tây Quảng Nam- Đà Nẵng. Tác giả: Nguyễn Quang Đoàn , Nguyễn Đăng Thạch, Nguyễn Văn Minh. Tạp chí Khoa học & Kỹ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng. Số: 1/1987. Trang: 1-8. Năm 1987. (May 9 2011 5:13PM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn