Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,413

 Ảnh hưởng của các công trình thủy lợi - thủy điện đến sự phân phối dòng chảy của sông Vu Gia - Thu Bồn
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: Nguyền Đăng Thạch
unfaithful spouse developerstalk.com i dreamed my husband cheated on me
Nơi đăng: Tạp chí Khoa hoc và Công nghệ - Đại học Đà Nẵng; Số: 5[46]/2011;Từ->đến trang: 48 - 57;Năm: 2011
Lĩnh vực: Kỹ thuật; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Nguồn nước của sông Vu Gia – Thu Bồn ngoài việc cung cấp nước tưới, cấp nước sinh hoạt và sản xuất cho các khu đô thị và công nghiệp trong lưu vực, thì việc đầu tư các công trình thủy lợi - thủy điện trên sông Vu Gia – Thu Bồn là hết sức cần thiết để bổ sung nguồn điện năng hiện nay đang bị thiếu hụt, ngoài ra các công trình này còn có tác dụng điều tiết dòng chảy, nâng cao hiệu quả tưới cho các khu tưới trong lưu vực. Đặc biệt trên sông Vu Gia có thủy điện Đăk Mi 4 chuyển nước qua sông Thu Bồn và hồ Sông Khang lại chuyển nước của sông Thu Bồn qua lưu vực sông Tam Kỳ và Ly Ly. Vì vậy cần đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi – thủy điện đến khả năng nguồn nước và sự phân bổ dòng chảy của sông Vu Gia – Thu Bồn
abortion stories gone wrong information about abortions teenage abortion facts
walgreens pharmacy coupon walgreen online coupons promo codes walgreens
ABSTRACT
The water resource of Vu Gia – Thu Bồn river besides providing water requirement for irrigation, water capacity required for living and production for urban and industrial areas, The investment on building hydraulic-hydroelectric constructions in Vu Gia – Thu Bon river basin is very essential to supplement the power shortage now, in addition these constructions are also regulated the water current to enhance the water duty efficiency for irrigation areas in the basin. Particularly, in Vu Gia river there are DakMi 4 hydro-electric projects to redirect the water flow towards Thu Bon river and Song Khang reservoir to redirect the water flow of Thu Bon river into Tam Ky and Ly Ly river basin. Therefore, it is very essential to recalculate the effects of hydraulic-hydroelectric constructions to the water resource and the flow distribution of Vu Gia – Thu Bon river.
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn