Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,375

 Sử dụng mô hình HEC-HMS mô phỏng các trận lũ thiết kế đến các hồ thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia -Thu Bồn.
unfaithful spouse infidelity i dreamed my husband cheated on me
Tác giả hoặc Nhóm tác giả: ThS. Nguyễn Đăng Thạch*; Nguyễn Thị Quỳnh Như
Nơi đăng: Tạp chí Khoa học Công nghệ ĐHĐN; Số: Số 5(78).2014;Từ->đến trang: 96;Năm: 2014
Lĩnh vực: Xã hội nhân văn; Loại: Bài báo khoa học; Thể loại: Trong nước
TÓM TẮT
Các công trình thủy điện bậc thang trên hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn khi tính toán dòng chảy lũ thường tính theo mô hình mưa 1 ngày max bằng các công thức kinh nghiệm. Thông qua các trận lũ lớn thực tế đã xẩy ra trong thời gian gần đây do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, bài viết tính dòng chảy lũ của các lưu vực tự nhiên đến các hồ chứa thủy điện theo mô hình mưa gây lũ 5 ngày max bằng mô hình HEC-HMS có xét đến tính hệ thống của các hồ chứa và có so sánh với số liệu của các công ty tư vấn. Kết quả tính bằng mô hình cho lưu lượng đỉnh lũ đến các hồ chứa nhỏ hơn số liệu thiết kế nhưng lưu lượng đỉnh lũ của thủy điện A Vương tính bằng mô hình lại lớn hơn
ABSTRACT
Ladder hydropower constructions in the Vugia - Thubon River system are usually used to calculate flood flows with maximum of1 day rainfall pattern by empirical formulas in order to definite design flood process. Through real major floods occurred in recent times under the effects of climate c hange, this paper calculates design flood flows from natural basin to hydropower reservoirs with a maximum of 5 days rainfall pattern by HEC-HMS model that takes into account the systematic of reservoirs and comparison with data of design companies. The result calculated by model for the flood - peak discharge of reservoirs is smaller than the design data but the flood - peak discharge calculated by model of Avuong Reservoir is larger.
walgreens prints coupons open free printable coupons
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn