Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,451

[1] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu ảnh hưởng của các công trình thủy điện trên hệ thống sông Vu Gia- Thu Bồn đến nhu cầu dùng nước ở hạ lưu: thành phố Đà Nẵng giai đoạn năm 2010-2020. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Thành viên: . Mã số: B2009-TDA01-04-TRIG. Năm: 2011. (May 16 2011 6:42AM)
[2] Đề tài cấp Bộ: Đánh giá khả năng nguồn nước sông Ba tỉnh Phú yên khi các công trình thủy lợi- thủy điện được xây dựng trên lưu vực sông trong giai đoạn năm 2010-2020. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Mã số: B2006DN 02-14. Năm: 2008. (May 16 2011 6:38AM)
[3] Đề tài cấp ĐHĐN: Nghiên cứu xác định dòng chảy năm thiết kế bằng mô hình RRMOD phục vụ cho việc xây dựng các công trình thủy lợi -thủy điện trên lưu vựcsông Thu Bồn. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Mã số: T05-15-91. Năm: 2007. (May 16 2011 6:34AM)
[4] Đề tài cấp Thành phố: Đánh giá tài nguyên nước mặt hệ thống sông Cu Đê và sông Túy Loan phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Huỳnh Vạn Thắng. Thành viên: Nguyễn Đăng Thạch. Mã số: DN-2004. Năm: 2005. (May 16 2011 6:29AM)
[5] Đề tài cấp ĐHĐN: Quy hoạch phát triển nguồn nước của các hệ thống sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2010 và năm 2020. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Thành viên: . Mã số: T03-15-61. Năm: 2004. (May 16 2011 6:26AM)
[6] Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu sự phân bổ nguồn nước của các trạm bơm trong hệ thống đập dâng An Trạch, tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Mã số: B99-15-38. Năm: 2001. (May 16 2011 6:21AM)
[7] Đề tài cấp ĐHĐN: Tính toán cân bằng nước hệ thống sông Ba tại đập dâng Đồng Cam tỉnh Phú Yên. Chủ nhiệm: Nguyễn Đăng Thạch. Mã số: T1997. Năm: 1998. (May 16 2011 6:17AM)
  
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn