Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,455

 Nghiên cứu sự phân bổ nguồn nước của các trạm bơm trong hệ thống đập dâng An Trạch, tỉnh Quảng Nam và Đà Nẵng
cvs weekly sale cvs print prescription savings cards
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đăng Thạch
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
; Thành viên:  
Số: B99-15-38 ; Năm hoàn thành: 2001; Đề tài cấp Bộ; Lĩnh vực: Kỹ thuật
unfaithful spouse will my husband cheat again i dreamed my husband cheated on me

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn