Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,971,663

 Quy hoạch phát triển nguồn nước của các hệ thống sông trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2010 và năm 2020
losartankalium krka bivirkninger go losartan
Chủ nhiệm:  Nguyễn Đăng Thạch; Thành viên:  
abortion stories gone wrong read teenage abortion facts
Số: T03-15-61 ; Năm hoàn thành: 2004; Đề tài cấp ĐHĐN; Lĩnh vực: Kỹ thuật

© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn