Thông tin chung

  English

  Đề tài NC khoa học
  Bài báo, báo cáo khoa học
  Hướng dẫn Sau đại học
  Sách và giáo trình
  Các học phần và môn giảng dạy
  Giải thưởng khoa học, Phát minh, sáng chế
  Khen thưởng
  Thông tin khác

  Tài liệu tham khảo

  Hiệu chỉnh

 
Số người truy cập: 74,972,248

 Đánh giá tài nguyên nước mặt hệ thống sông Cu Đê và sông Túy Loan phục vụ phát triển kinh tế xã hội thành phố Đà Nẵng
viagra coupon 2016 softballspa.com discount coupons for viagra
Chủ nhiệm:  Huỳnh Vạn Thắng; Thành viên:  Nguyễn Đăng Thạch
walgreens prints coupons prescription coupon card free printable coupons
Số: DN-2004 ; Năm hoàn thành: 2005; Đề tài cấp Thành phố; Lĩnh vực: Kỹ thuật

marriage affairs blog.ivanovtech.com i want an affair
© Đại học Đà Nẵng
 
 
Địa chỉ: 41 Lê Duẩn Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: (84) 0236 3822 041 ; Email: dhdn@ac.udn.vn